The Death of Jesus

Luke 23

44 ויהי כשעה הששית והנה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃ 45 ויחשך השמש ותקרע פרכת ההיכל לשנים קרעים׃ 46 ויקרא ישוע בקול גדול ויאמר אבי בידך אפקיד רוחי ובאמרו זאת נפח נפשו׃ 47 וירא שר המאה את אשר נהיתה ויתן כבוד לאלהים לאמר אכן האיש הזה צדיק היה׃ 48 וכל המון העם אשר התאספו יחד למראה הזה בהביטם אל כל אשר נעשה תופפו על לבביהם וישובו׃ 49 וכל מידעיו עמדו מרחוק וגם הנשים אשר הלכו אתו מן הגליל ועיניהן ראות את אלה׃

Next Book Next Book