The Crucifixion

Luke 23

26 וכאשר הוליכהו משם ויחזיקו באיש אחד הבא מן השדה ושמו שמעון איש קוריני וישימו עליו את הצלב לשאת אחרי ישוע׃ 27 וילכו אחריו המון עם רב והמון נשים והנה ספדות ומקוננות עליו׃ 28 ויפן ישוע ויאמר אליהן בנות ירושלים אל תבכינה עלי כי אם על נפשכן בכינה ועל בניכן׃ 29 כי הנה ימים באים ואמרו אשרי העקרות ואשרי המעים אשר לא ילדו והשדים אשר לא היניקו׃ 30 אז יחלו לאמר אל ההרים נפלו עלינו ואל הגבעות כסונו׃ 31 כי אם יעשו כזאת בעץ הלח מה יעשה ביבש׃

32 וגם שנים אחרים אנשי בליעל מוצאים אתו למות׃ 33 ויהי כאשר באו אל המקום הנקרא גלגלתא ויצלבו אתו שם ואת אנשי הבליעל זה לימינו וזה לשמאלו׃ 34 ויאמר ישוע אבי סלח להם כי לא ידעו מה הם עשים ויחלקו בגדיו להם ויפילו גורל׃ 35 והעם עמד שם וראה וילעגו לו השרים לאמר את אחרים הושיע יושע נא את נפשו אם הוא המשיח בחיר האלהים׃ 36 ויהתלו בו אנשי הצבא ויגשו ויביאו לו חמץ׃ 37 ויאמרו אם אתה הוא מלך היהודים הושע את נפשך׃ 38 וגם מכתב היה ממעל לו בכתב יוני ורומי ועברי זה הוא מלך היהודים׃

39 ואחד מאנשי הבליעל התלוים גדפו לאמר הלא אתה המשיח הושע את עצמך ואתנו׃ 40 ויען האחר ויגער בו לאמר האינך ירא את האלהים בהיותך בעצם הענש הזה׃ 41 והן אנחנו בו כמשפט כי לקחנו כפי מעשינו אבל זה לא עשה מאומה רע׃ 42 ויאמר אל ישוע זכרני נא אדני בבאך במלכותך׃ 43 ויאמר ישוע אליו אמן אמר אני לך כי היום תהיה עמדי בגן עדן׃

Next Book Next Book