Jesus Is Buried

Luke 23

50 והנה איש ושמו יוסף והוא מן היעצים איש טוב וצדיק מן הרמתים עיר היהודים׃ 51 אשר לא הסכים לעצתם ולפעלם ומחכה גם הוא למלכות האלהים׃ 52 ויגש אל פילטוס וישאל ממנו את גוית ישוע׃ 53 ויורד אתה ויכרכה בסדינים וישימה בקבר חצוב בסלע אשר עדן לא הושם בו אדם׃ 54 ויום ערב שבת היה והשבת הגיעה׃ 55 ותלכנה אחריו מן הנשים אשר באו אתו מן הגליל ותחזינה את הקבר ואת אשר הושם בו גויתו׃

56 ואחרי שובן הכינו סמים ומרקחות ובשבת שבתו כפי המצוה׃

Next Book Next Book