Zechariah's Prophecy

Luke 1

67 וימלא זכריה אביו רוח הקדש וינבא לאמר׃

68 ברוך יהוה אלהי ישראל כי פקד את עמו וישלח לו פדות׃ 69 וירם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו׃ 70 כאשר דבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם׃ 71 ישועה מאיבינו ומיד כל שנאינו׃ 72 לעשות חסד עם אבותינו ולזכר את ברית קדשו׃ 73 את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו׃ 74 להצילנו מיד איבינו ולתתנו לעבדו בלי פחד׃ 75 בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו׃ 76 ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יהוה תלך לפנות את דרכיו׃ 77 לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם׃ 78 ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום׃ 79 להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃

80 ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל׃

Next Book Next Book