The Birth of Jesus Christ

Luke 2

1 ויהי בימים ההם ותצא דת מאת הקיסר אוגוסטוס לספר את כל ישבי תבל׃ 2 וזה המפקד היה הראשון בהיות קוריניוס שליט בסוריא׃ 3 וילכו כלם להתפקד איש לעירו׃ 4 ויעל גם יוסף מן הגליל מעיר נצרת אל יהודה לעיר דוד הנקראה בית לחם כי היה מבית דוד וממשפחתו׃ 5 להתפקד עם מרים המארשה לו והיא הרה׃ 6 ויהי בהיותם שם וימלאו ימיה ללדת׃ 7 ותלד את בנה הבכור ותחתלהו ותשכיבהו באבוס כי לא היה להם מקום במלון׃

Next Book Next Book