The Birth of John the Baptist

Luke 1

57 וימלאו ימי אלישבע ללדת ותלד בן׃ 58 וישמעו שכניה וקרוביה כי הגדיל יהוה את חסדו עמה וישמחו אתה׃ 59 ויהי ביום השמיני ויבאו למול את הילד ויקראו אתו זכריה על שם אביו׃ 60 ותען אמו ותאמר לא כי יוחנן יקרא׃ 61 ויאמרו אליה אין איש במשפחתך אשר נקרא בשם הזה׃ 62 וירמזו אל אביו לדעת מה השם אשר יחפץ להקרא לו׃ 63 וישאל לוח ויכתב עליו לאמר יוחנן שמו ויתמהו כלם׃ 64 ויפתח פיו ולשונו פתאם וידבר ויברך את האלהים׃ 65 ותפל אימה על כל שכניהם ויספר כל הדברים האלה בכל הרי יהודה׃ 66 וישימו כל השמעים אל לבם לאמר מה אפוא יהיה הילד הזה ויד יהוה היתה עמו׃

Next Book Next Book