Mary's Song of Praise: The Magnificat

Luke 1

46 ותאמר מרים רוממה נפשי את יהוה׃ 47 ותגל רוחי באלהי ישעי׃ 48 ]94-84[ אשר ראה בעני אמתו כי הנה מעתה כל הדרות יאשרוני כי גדלות עשה לי שדי וקדוש שמו׃ 49 ]94-84[׃ 50 וחסדו לדור דורים על יראיו׃ 51 גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃ 52 הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃ 53 רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם׃ 54 תמך בישראל עבדו לזכר את רחמיו׃ 55 כאשר דבר אל אבותינו לאברהם ולזרעו עד עולם׃

56 ותשב מרים עמה כשלשה חדשים ותשב לביתה׃

Next Book Next Book