Making the Lampstand

Exodus 37

17 ויעש את המנרה זהב טהור מקשה עשה את המנרה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו׃ 18 וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃ 19 שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה׃ 20 ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה׃ 21 וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה׃ 22 כפתריהם וקנתם ממנה היו כלה מקשה אחת זהב טהור׃ 23 ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃ 24 ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה׃

Next Book Next Book