Making the Altar of Incense

Exodus 37

25 ויעש את מזבח הקטרת עצי שטים אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קמתו ממנו היו קרנתיו׃ 26 ויצף אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב׃ 27 ושתי טבעת זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו לבתים לבדים לשאת אתו בהם׃ 28 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב׃

29 ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור מעשה רקח׃

Next Book Next Book