Making the Table

Exodus 37

10 ויעש את השלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו׃ 11 ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב׃ 12 ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב׃ 13 ויצק לו ארבע טבעת זהב ויתן את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו׃ 14 לעמת המסגרת היו הטבעת בתים לבדים לשאת את השלחן׃ 15 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את השלחן׃ 16 ויעש את הכלים אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יסך בהן זהב טהור׃

Next Book Next Book