Making the Ark

Exodus 37

1 ויעש בצלאל את הארן עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו׃ 2 ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב׃ 3 ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעות על צלעו השנית׃ 4 ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב׃ 5 ויבא את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן׃ 6 ויעש כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה׃ 7 ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת׃ 8 כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרבים משני קצוותו׃ 9 ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת היו פני הכרבים׃

Next Book Next Book