Contributions for the Sanctuary

Exodus 25

1 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2 דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי׃ 3 וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת׃ 4 ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים׃ 5 וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים׃ 6 שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים׃ 7 אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן׃ 8 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם׃ 9 ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו׃

Next Book Next Book