Laws About the Sabbath and Festivals

Exodus 23

10 ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה׃ 11 והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך׃

12 ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר׃

13 ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך׃

14 שלש רגלים תחג לי בשנה׃ 15 את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם׃ 16 וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה׃ 17 שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדן יהוה׃

18 לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר׃

19 ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃

Next Book Next Book