Laws About Social Justice

Exodus 22

16 וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה׃ 17 אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת׃

18 מכשפה לא תחיה׃

19 כל שכב עם בהמה מות יומת׃

20 זבח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו׃

21 וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים׃ 22 כל אלמנה ויתום לא תענון׃ 23 אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו׃ 24 וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים׃

25 אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך׃ 26 אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו׃ 27 כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני׃

28 אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר׃

29 מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי׃ 30 כן תעשה לשרך לצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי׃

31 ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו׃

Exodus 23

1 לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס׃ 2 לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת׃ 3 ודל לא תהדר בריבו׃

4 כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו׃ 5 כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו׃

6 לא תטה משפט אבינך בריבו׃ 7 מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע׃ 8 ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים׃

9 וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃

Next Book Next Book