The Vanity of Wisdom

Ecclesiastes 1

12 אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלם׃ 13 ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו׃ 14 ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח׃

15 מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות׃

16 דברתי אני עם לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל אשר היה לפני על ירושלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת׃ 17 ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח׃

18 כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב׃

Next Book Next Book