The Vanity of Self-Indulgence

Ecclesiastes 2

1 אמרתי אני בלבי לכה נא אנסכה בשמחה וראה בטוב והנה גם הוא הבל׃ 2 לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זה עשה׃ 3 תרתי בלבי למשוך ביין את בשרי ולבי נהג בחכמה ולאחז בסכלות עד אשר אראה אי זה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמים מספר ימי חייהם׃ 4 הגדלתי מעשי בניתי לי בתים נטעתי לי כרמים׃ 5 עשיתי לי גנות ופרדסים ונטעתי בהם עץ כל פרי׃ 6 עשיתי לי ברכות מים להשקות מהם יער צומח עצים׃ 7 קניתי עבדים ושפחות ובני בית היה לי גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי מכל שהיו לפני בירושלם׃ 8 כנסתי לי גם כסף וזהב וסגלת מלכים והמדינות עשיתי לי שרים ושרות ותענוגת בני האדם שדה ושדות׃

9 וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפני בירושלם אף חכמתי עמדה לי׃ 10 וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם לא מנעתי את לבי מכל שמחה כי לבי שמח מכל עמלי וזה היה חלקי מכל עמלי׃ 11 ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידי ובעמל שעמלתי לעשות והנה הכל הבל ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש׃

Next Book Next Book