All Is Vanity

Ecclesiastes 1

1 דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם׃

2 הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל׃ 3 מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש׃ 4 דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת׃ 5 וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם׃ 6 הולך אל דרום וסובב אל צפון סובב סבב הולך הרוח ועל סביבתיו שב הרוח׃ 7 כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת׃ 8 כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא אזן משמע׃ 9 מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש׃ 10 יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא כבר היה לעלמים אשר היה מלפננו׃ 11 אין זכרון לראשנים וגם לאחרנים שיהיו לא יהיה להם זכרון עם שיהיו לאחרנה׃

Next Book Next Book