The Proverbs of Solomon

Proverbs 22

1 נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב׃ 2 עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה׃ 3 ערום ראה רעה ויסתר ופתיים עברו ונענשו׃ 4 עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃ 5 צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם׃ 6 חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה׃ 7 עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה׃ 8 זורע עולה יקצור און ושבט עברתו יכלה׃ 9 טוב עין הוא יברך כי נתן מלחמו לדל׃ 10 גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון׃ 11 אהב טהור לב חן שפתיו רעהו מלך׃ 12 עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד׃ 13 אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח׃ 14 שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפול שם׃ 15 אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו׃ 16 עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך למחסור׃

Next Book Next Book