Words of the Wise

Proverbs 22

17 הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי׃ 18 כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך׃ 19 להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף אתה׃ 20 הלא כתבתי לך שלשום במועצות ודעת׃ 21 להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך׃

22 אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער׃ 23 כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש׃ 24 אל תתרע את בעל אף ואת איש חמות לא תבוא׃ 25 פן תאלף ארחתו ולקחת מוקש לנפשך׃ 26 אל תהי בתקעי כף בערבים משאות׃ 27 אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך׃ 28 אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך׃ 29 חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים׃

Next Book Next Book