The Beginning of Knowledge

Proverbs 1

1 משלי שלמה בן דוד מלך ישראל׃

2 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה׃ 3 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים׃ 4 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה׃ 5 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃ 6 להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם׃

7 יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃

Next Book Next Book