The Enticement of Sinners

Proverbs 1

8 שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך׃ 9 כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃ 10 בני אם יפתוך חטאים אל תבא׃ 11 אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃ 12 נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃ 13 כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל׃ 14 גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו׃ 15 בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃ 16 כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם׃ 17 כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף׃ 18 והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם׃ 19 כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח׃

Next Book Next Book