Philippians 4

Straining Toward the Goal

1 ועתה אחי החביבים והחמודים שמחתי ועטרת ראשי עמדו נא כן באדנינו חביבי׃

Exhortation, Encouragement, and Prayer

2 את אבהודיה אני מזהיר ואת סונטיכי אני מזהיר להיות לב אחד באדנינו׃ 3 ואתה חברי הנצמד לי באמת אף ממך אני מבקש להיות להן לעזר אשר יגעו עמדי על הבשורה עם קלימיס ועם שאר תמכי אשר שמותם יחד בספר החיים׃

4 שמחו באדנינו בכל עת ועוד הפעם אמר אני שמחו׃ 5 ענות רוחכם תודע לכל איש קרב הוא האדון׃ 6 אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃ 7 ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃

8 ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם׃ 9 אשר למדתם וקבלתם ושמעתם וראיתם בי את אלה תעשו ואלהי השלום יהיה עמכם׃

God's Provision

10 ואני שמחתי מאד באדנינו כי עתה הפעם החלפתם כח להשגיח עלי וגם משגיחים הייתם עד כה אך לא עלתה בידכם׃ 11 ולא ממחסור אדבר כן כי למדתי להסתפק במה שיש לי׃ 12 ידעתי לענות אף ידעתי להותיר מחנך אני בכל ענין ואופן הן לשבע הן לרעב הן להותיר הן לחסר׃ 13 כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

14 אבל היטבתם לעשות בהתחברכם אלי בצרתי׃ 15 וידעתם גם אתם פילפיים כי בראשית הבשורה כצאתי ממקדוניא לא התחברה לי אחת מן הקהלות בעשק משא ומתן כי אם אתם בלבד׃ 16 כי גם בתסלוניקי שלחתם לי את צרכי פעם ושתים׃ 17 לא שאבקש את המתן אך אבקש הפרי אשר ירבה בחשבנכם׃ 18 ואני קבלתי את הכל ויש לי די והותר ואני נמלאתי ריח ניחח בקבלי מידי אפפרודיטוס את כל אשר שלחתם זבח ערב ורצוי לאלהים׃ 19 ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃ 20 ולאלהים אבינו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

Final Greetings

21 שאלו לשלום כל קדוש במשיח ישוע האחים אשר עמדי שאלים לשלומכם׃ 22 כל הקדשים שאלים לשלומכם וביותר אלה אשר מבית הקיסר׃

23 חסד ישוע המשיח אדנינו עם כלכם אמן׃

Previous Book Next Book