God's Provision

Philippians 4

10 ואני שמחתי מאד באדנינו כי עתה הפעם החלפתם כח להשגיח עלי וגם משגיחים הייתם עד כה אך לא עלתה בידכם׃ 11 ולא ממחסור אדבר כן כי למדתי להסתפק במה שיש לי׃ 12 ידעתי לענות אף ידעתי להותיר מחנך אני בכל ענין ואופן הן לשבע הן לרעב הן להותיר הן לחסר׃ 13 כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

14 אבל היטבתם לעשות בהתחברכם אלי בצרתי׃ 15 וידעתם גם אתם פילפיים כי בראשית הבשורה כצאתי ממקדוניא לא התחברה לי אחת מן הקהלות בעשק משא ומתן כי אם אתם בלבד׃ 16 כי גם בתסלוניקי שלחתם לי את צרכי פעם ושתים׃ 17 לא שאבקש את המתן אך אבקש הפרי אשר ירבה בחשבנכם׃ 18 ואני קבלתי את הכל ויש לי די והותר ואני נמלאתי ריח ניחח בקבלי מידי אפפרודיטוס את כל אשר שלחתם זבח ערב ורצוי לאלהים׃ 19 ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃ 20 ולאלהים אבינו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

Next Book Next Book