Lists of Returned Exiles

Nehemiah 7

5 Dievas įdėjo į mano širdį sukviesti kilminguosius, viršininkus ir tautą ir surašyti giminėmis. Suradau sąrašus pirmųjų, grįžusių iš nelaisvės.

6 Tie yra krašto žmonės, kurie grįžo iš nelaisvės, iš tų, kuriuos Babilono karalius Nabuchodonosaras buvo ištrėmęs į Babiloną. Jie sugrįžo į Jeruzalę bei Judą, kiekvienas į savo miestą.

7 Jiems vadovavo Zorobabelis, Jozuė, Nehemija, Azarija, Raamija, Nahamanis, Mordechajas, Bilšanas, Misperetas, Bigvajas, Nehumas ir Baana. Izraelio tautos vyrų skaičius: 8 Parošo palikuonių buvo du tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du; 9 Šefatijos­trys šimtai septyniasdešimt du; 10 Aracho­šeši šimtai penkiasdešimt du; 11 Pahat Moabo palikuonių iš Ješūvos ir Joabo giminės­du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika; 12 Elamo­tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi; 13 Zatuvo­aštuoni šimtai keturiasdešimt penki; 14 Zakajo­septyni šimtai šešiasdešimt; 15 Binujo­šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni; 16 Bebajo­šeši šimtai dvidešimt aštuoni; 17 Azgado­du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du; 18 Adonikamo­šeši šimtai šešiasdešimt septyni; 19 Bigvajo­du tūkstančiai šešiasdešimt septyni; 20 Adino­šeši šimtai penkiasdešimt penki; 21 Atero palikuonių iš Ezekijo­ devyniasdešimt aštuoni; 22 Hašumo­trys šimtai dvidešimt aštuoni; 23 Becajo­trys šimtai dvidešimt keturi; 24 Harifo­šimtas dvylika; 25 Gibeono­devyniasdešimt penki; 26 Betliejaus ir Netofos vyrų­šimtas aštuoniasdešimt aštuoni; 27 Anatoto vyrų­šimtas dvidešimt aštuoni; 28 Bet Azmaveto vyrų­keturiasdešimt du; 29 Kirjat Jearimo, Kefyros ir Beeroto vyrų­septyniasdešimt trys; 30 Ramos ir Gebos vyrų­šeši šimtai dvidešimt vienas; 31 Michmašo vyrų­šimtas dvidešimt du; 32 Betelio ir Ajo vyrų­šimtas dvidešimt trys; 33 Kito Nebojo vyrų­penkiasdešimt du; 34 Kito Elamo palikuonių­tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi; 35 Harimo­trys šimtai dvidešimt; 36 Jericho­trys šimtai keturiasdešimt penki; 37 Lodo, Hadido ir Onojo­septyni šimtai dvidešimt vienas; 38 Senavos­trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt.

39 Kunigų: Jedajos palikuonių iš Ješūvos namų­devyni šimtai septyniasdešimt trys; 40 Imero­tūkstantis penkiasdešimt du; 41 Pašhūro­tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni; 42 Harimo­tūkstantis septyniolika.

43 Levitų: Jozuės ir Kadmielio palikuonių iš Hodvos sūnų­septyniasdešimt keturi. 44 Giedotojų: Asafo palikuonių­ šimtas keturiasdešimt aštuoni. 45 Vartininkų: Šalumo, Atero, Talmono, Akubo, Hatitos ir Šobajo palikuonių­šimtas trisdešimt aštuoni.

46 Šventyklos tarnai: Cihos, Hasufos, Tabaoto, 47 Keroso, Sijos, Padono, 48 Lebanos, Hagabos, Šalmajo, 49 Hanano, Gidelio, Gaharo, 50 Reajos, Recino, Nekodos, 51 Gazamo, Uzos, Paseacho, 52 Besajo, Meunimo, Nefišsos, 53 Bakbuko, Hakufos, Harhūro, 54 Baclito, Mehidos, Haršos, 55 Barkoso, Siseros, Temacho, 56 Neciacho ir Hatifos palikuonys.

57 Saliamono tarnų palikuonys: Sotajo, Sofereto, Peridos, 58 Jaalos, Darkono, Gidelio, 59 Šefatijos, Hatilo, Pocheret Cebaimo ir Amono palikuonys.

60 Šventyklos ir Saliamono tarnų palikuonių buvo trys šimtai devyniasdešimt du.

61 Šitie atvyko iš Tel Melacho, Tel Haršos, Kerub Adono ir Imero, bet negalėjo įrodyti savo tėvų ir savo kilmės, ar jie kilę iš Izraelio: 62 Delajos, Tobijos ir Nekodos palikuonių­šeši šimtai keturiasdešimt du. 63 Iš kunigų: Hobajos, Hakoco, Barzilajaus (kuris buvo vedęs gileadito Barzilajaus dukterį ir buvo vadinamas jų vardu) palikuonys. 64 Jie ieškojo savo vardų giminių sąrašuose, tačiau nerado; todėl jie buvo atskirti nuo kunigystės kaip susitepę. 65 Tiršata jiems uždraudė valgyti labai šventą maistą, kol atsiras kunigas su Urimu ir Tumimu.

Next Book Next Book