Rehoboam Secures His Kingdom

2 Chronicles 11

1 Roboamas, sugrįžęs į Jeruzalę, surinko iš Judo ir Benjamino namų šimtą aštuoniasdešimt tūkstančių rinktinių karių karui su Izraeliu, kad sugrąžintų karalystę Roboamui. 2 Bet Viešpaties žodis atėjo Dievo vyrui Šemajai: 3 “Kalbėk Saliamono sūnui Roboamui, Judo karaliui, ir visiems izraelitams Jude ir Benjamine ir sakyk: 4 ‘Taip sako Viešpats: ‘Neikite ir nekariaukite su savo broliais! Kiekvienas grįžkite į savo namus, nes tai atėjo iš manęs’ ”. Jie pakluso Viešpaties žodžiams ir sugrįžo, atsisakę eiti prieš Jeroboamą.

5 Roboamas gyveno Jeruzalėje; jis sustiprino šiuos Judo miestus: 6 Betliejų, Etamą, Tekoją, 7 Bet Cūrą, Sochoją, Adulamą, 8 Gatą, Marešą, Zifą, 9 Adorajimą, Lachišą, Azeką, 10 Corą, Ajaloną ir Hebroną, kurie yra Jude ir Benjamine. 11 Sustiprinęs tvirtoves, jis paskyrė joms viršininkus ir įrengė jose maisto, aliejaus ir vyno sandėlius. 12 Kiekviename mieste jis laikė skydų bei iečių ir labai juos sutvirtino. Taip Judas ir Benjaminas pasiliko su juo.

Next Book Next Book