The Council's Letter to Gentile Believers

Acts 15

22 Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiųsti į Antiochiją iš savųjų išrinktus vyrus kartu su Pauliumi ir Barnabu: Judą, vadinamą Barsabu, ir Silą, kurie buvo vadovaujantys tarp brolių. 23 Jiems įteikė tokį raštą: “Apaštalai, vyresnieji ir broliai siunčia sveikinimą broliams, kilusiems iš pagonių Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje. 24 Sužinoję, kad kai kurie iš mūsų nuvykę savo kalbomis sukėlė jums nerimo ir sujaukė jūsų sielas, liepdami apsipjaustyti ir laikytis Įstatymo, 25 mes susirinkę vieningai nusprendėme pasiųsti pas jus išrinktus vyrus su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, 26 kurie už mūsų Viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. 27 Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš žodžiu. 28 Šventajai Dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina: 29 susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės, saugodamiesi šitų dalykų. Likite sveiki!”

30 Išsiųstieji, atvykę į Antiochiją, sukvietė bendruomenę ir įteikė laišką. 31 Skaitydami šie džiaugėsi paguoda. 32 Judas ir Silas, būdami pranašai, gausiais žodžiais skatino ir stiprino brolius. 33 Pabuvę ten kurį laiką, jie buvo brolių išleisti ramybėje pas apaštalus. 34 Bet Silas nusprendė ten pasilikti. 35 Paulius su Barnabu taip pat pasiliko Antiochijoje, kartu su daugeliu kitų mokydami ir pamokslaudami Viešpaties žodį.

Next Book Next Book