The Lord Reigns

Psalm 97

1 Viešpats karaliauja! Tedžiūgauja žemė! Tesilinksmina salos! 2 Debesys ir tamsa Jį supa; teisumas ir teisingumas yra Jo sosto pagrindas. 3 Jo priekyje liepsnoja ugnis ir sudegina aplinkui Jo priešus. 4 Žaibai nušviečia pasaulį. Tai matydama, žemė drebėjo. 5 Kalnai sutirpo kaip vaškas prieš Viešpatį­visos žemės Valdovą.

6 Dangūs skelbia Jo teisumą ir visos tautos mato Jo šlovę. 7 Bus sugėdinti tie, kurie tarnauja drožiniams, kurie stabais savo giriasi. Garbinkite Jį visi dievai!

8 Tai girdi Sionas ir džiaugiasi. Viešpatie, dėl Tavo sprendimų džiūgauja Judo dukterys. 9 Viešpatie, Tu esi aukštai virš visos žemės, išaukštintas virš visų dievų!

10 Jūs, kurie mylite Viešpatį, nekęskite pikto; Jis saugo savo šventųjų gyvybes, iš nedorėlių priespaudos išlaisvina juos. 11 Šviesa sušvinta teisiajam, tiesiaširdžiui­džiaugsmas. 12 Linksminkitės, teisieji, Viešpatyje, dėkokite, prisiminę Jo šventumą.

Next Book Next Book