Leviticus 21

Holiness and the Priests

1 Viešpats kalbėjo Mozei: “Sakyk Aarono sūnums, kunigams, kad jie nesusiteptų savo mirusiu tautiečiu, 2 nebent būtų artimi giminės, tai yra: tėvas, motina, sūnus, duktė ar brolis 3 ir netekėjusi sesuo, kuri yra jam artima. 4 Jis neturi susitepti, nes jis yra vyresnysis savo tautoje. 5 Kunigai neskus savo galvos nei barzdos ir neraižys savo kūno. 6 Jie turi būti šventi savo Dievui ir nesutepti savo Dievo vardo, nes jie aukoja man smilkalus ir duonos auką, todėl privalo būti šventi. 7 Jiems draudžiama vesti paleistuvę ir išsiskyrusią, kadangi jie yra pašvęsti man 8 ir aukoja padėtinę duoną. Jie turi būti šventi, nes Aš esu šventas Viešpats, kuris jus darau šventus. 9 Jei kunigo duktė paleistuvautų ir tuo suteptų savo tėvo vardą, bus sudeginta.

10 Vyriausiasis kunigas, ant kurio galvos išlieta patepimo aliejaus ir kuris įšventintas kunigystei bei apvilktas šventais apdarais, nenudengs savo galvos, nepersiplėš drabužių 11 ir neprisilies prie jokio mirusio, net prie savo tėvo ar motinos. 12 Jis neišeis iš šventyklos ir nesuteps jos, nes yra pateptas šventu aliejumi; Aš esu Viešpats. 13 Jis turi vesti mergaitę. 14 Jis negali vesti našlės, išsiskyrusios, paniekintos nei paleistuvės, bet tik mergaitę iš savo tautos, 15 kad nesuterštų savo giminės kraujo, nes Aš, Viešpats, jį pašventinu”.

16 Viešpats kalbėjo Mozei: 17 “Sakyk Aaronui, kad, jei kas nors iš jo palikuonių turi trūkumų, tegul nesiartina prie Dievo, kad aukotų Jam duoną. 18 Jeigu jis yra aklas, raišas, iškreiptu veidu ar nesveikų sąnarių 19 ar yra sulaužyta jo ranka arba koja, 20 ar kuprotas, ar neūžauga, ar sergąs akių liga, ar šašuotas, ar niežuotas, ar eunuchas,­ 21 nė vienas iš kunigo Aarono palikuonių, turintis trūkumų, nesiartins aukoti Viešpačiui, 22 tačiau valgys maistą, aukojamą šventykloje, šventą ir labai šventą. 23 Bet jis neis į Švenčiausiąją ir nesiartins prie aukuro, nes turi trūkumų, kad nesuteptų mano šventyklos. Aš esu Viešpats, kuris juos pašventinu”. 24 Mozė tai paskelbė Aaronui, jo sūnums ir visam Izraeliui.

Previous Book Next Book