Descendants of David

1 Chronicles 3

1 Jen estas la filoj de David, kiuj naskigxis al li en HXebron:la unuenaskito Amnon, de la Jizreelanino Ahxinoam; la dua estis Daniel, de la Karmelanino Abigail; 2 la tria estis Absxalom, filo de Maahxa, filino de Talmaj, regxo de Gesxur; la kvara estis Adonija, filo de HXagit; 3 la kvina estis SXefatja, de Abital; la sesa estis Jitream, de lia edzino Egla; 4 ses naskigxis al li en HXebron. Li regxis tie sep jarojn kaj ses monatojn; kaj tridek tri jarojn li regxis en Jerusalem. 5 Kaj jen estas tiuj, kiuj naskigxis al li en Jerusalem:SXimea, SXobab, Natan, Salomono-cxi tiuj kvar de Bat-SXua, filino de Amiel; 6 Jibhxar, Elisxama, Elifelet, 7 Noga, Nefeg, Jafia, 8 Elisxama, Eljada, kaj Elifelet-naux. 9 Tio estas cxiuj filoj de David, krom la filoj de kromvirinoj; kaj ilia fratino estis Tamar.

10 La filo de Salomono estis Rehxabeam; la filo de cxi tiu estis Abija; la filo de cxi tiu:Asa; la filo de cxi tiu:Jehosxafat; 11 la filo de cxi tiu:Joram; la filo de cxi tiu:Ahxazja; la filo de cxi tiu:Joasx; 12 la filo de cxi tiu:Amacja; la filo de cxi tiu:Azarja; la filo de cxi tiu:Jotam; 13 la filo de cxi tiu:Ahxaz; la filo de cxi tiu:HXizkija; la filo de cxi tiu:Manase; 14 la filo de cxi tiu:Amon; la filo de cxi tiu:Josxija. 15 La filoj de Josxija estis:la unuenaskito Johxanan, la dua Jehojakim, la tria Cidkija, la kvara SXalum. 16 La filoj de Jehojakim:lia filo Jehxonja, lia filo Cidkija. 17 La filoj de Jehxonja:Asir, lia filo SXealtiel, 18 Malkiram, Pedaja, SXenacar, Jekamja, HXosxama, kaj Nedabja. 19 La filoj de Pedaja:Zerubabel kaj SXimei. La filoj de Zerubabel:Mesxulam, HXananja; ilia fratino estis SXelomit; 20 ankaux cxi tiuj kvin:HXasxuba, Ohel, Berehxja, HXasadja, kaj Jusxab- HXesed. 21 La idoj de HXananja:Pelatja kaj Jesxaja; la filoj de Refaja, la filoj de Arnan, la filoj de Obadja, la filoj de SXehxanja. 22 La filo de SXehxanja estis SXemaja; la filoj de SXemaja:HXatusx, Jigal, Bariahx, Nearja, kaj SXafat-ses. 23 La filoj de Nearja:Eljoenaj, HXizkija, kaj Azrikam-tri. 24 La filoj de Eljoenaj:Hodavja, Eljasxib, Pelaja, Akub, Johxanan, Delaja, kaj Anani-sep.

Next Book Next Book