From Adam to Abraham

1 Chronicles 1

1 Adam, Set, Enosx, 2 Kenan, Mahalalel, Jared, 3 HXanohx, Metusxelahx, Lemehx, 4 Noa, SXem, HXam, kaj Jafet.

5 La filoj de Jafet:Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesxehx, kaj Tiras. 6 La filoj de Gomer:Asxkenaz, Rifat, kaj Togarma. 7 La filoj de Javan:Elisxa, Tarsxisx, Kitim, kaj Dodanim.

8 La filoj de HXam:Kusx, Micraim, Put, kaj Kanaan. 9 La filoj de Kusx:Seba, HXavila, Sabta, Raama, kaj Sabtehxa. La filoj de Raama:SXeba kaj Dedan. 10 Kusx naskigis ankaux Nimrodon; cxi tiu komencis esti potenculo sur la tero.

11 Micraim naskigis la Ludidojn, la Anamidojn, la Lehabidojn, la Naftuhxidojn, 12 la Patrusidojn, la Kasluhxidojn (de kiuj devenis la Filisxtoj), kaj la Kaftoridojn.

13 De Kanaan naskigxis Cidon, lia unuenaskito, kaj HXet, 14 la Jebusidoj, la Amoridoj, la Girgasxidoj, 15 la HXividoj, la Arkidoj, la Sinidoj, 16 la Arvadidoj, la Cemaridoj, la HXamatidoj.

17 La filoj de SXem:Elam, Asxur, Arpahxsxad, Lud, Aram, Uc, HXul, Geter, kaj Mesxehx. 18 De Arpahxsxad naskigxis SXelahx, de SXelahx naskigxis Eber. 19 Al Eber naskigxis du filoj:la nomo de unu estis Peleg, cxar en lia tempo estis dividita la tero; la nomo de lia frato estis Joktan. 20 De Joktan naskigxis Almodad, SXelef, HXacarmavet, Jerahx, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, SXeba, 23 Ofir, HXavila, kaj Jobab. CXiuj cxi tiuj estis la filoj de Joktan.

24 SXem, Arpahxsxad, SXelahx, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahxor, Terahx, 27 Abram (tio estas Abraham).

Next Book Next Book