Kings Defeated by Joshua

Joshua 12

7 Kaj jen estas la regxoj de la lando, kiujn venkobatis Josuo kaj la Izraelidoj transe de Jordan, okcidente, de Baal-Gad en la valo de Lebanon, gxis la monto HXalak, kiu levigxas en la direkto al Seir; kaj Josuo donis gxin al la triboj de Izrael kiel posedajxon laux iliaj partoj; 8 sur la monto kaj sur la malaltajxo kaj en la stepo kaj sur la deklivoj kaj en la dezerto kaj sude, la HXetidoj, la Amoridoj, kaj la Kanaanidoj, la Perizidoj, la HXividoj, kaj la Jebusidoj: 9 la regxo de Jerihxo, unu; la regxo de Aj, kiu estas flanke de Bet-El, unu; 10 la regxo de Jerusalem, unu; la regxo de HXebron, unu; 11 la regxo de Jarmut, unu; la regxo de Lahxisx, unu; 12 la regxo de Eglon, unu; la regxo de Gezer, unu; 13 la regxo de Debir, unu; la regxo de Geder, unu; 14 la regxo de HXorma, unu; la regxo de Arad, unu; 15 la regxo de Libna, unu; la regxo de Adulam, unu; 16 la regxo de Makeda, unu; la regxo de Bet-El, unu; 17 la regxo de Tapuahx, unu; la regxo de HXefer, unu; 18 la regxo de Afek, unu; la regxo de Lasxaron, unu; 19 la regxo de Madon, unu; la regxo de HXacor, unu; 20 la regxo de SXimron-Meron, unu; la regxo de Ahxsxaf, unu; 21 la regxo de Taanahx, unu; la regxo de Megido, unu; 22 la regxo de Kedesx, unu; la regxo de Jokneam cxe Karmel, unu; 23 la regxo de Dor en Nafot-Dor, unu; la regxo de la popoloj en Gilgal, unu; 24 la regxo de Tirca, unu. La nombro de cxiuj regxoj estis tridek unu.

Next Book Next Book