Follow Rollie

Contributions

8 Questions
0 Answers

Awards

Bronze Silver Gold
Apostle Profile Profile Profile
Disciple Profile Profile Profile
Evangelist Profile Profile Profile
Teacher Profile Profile Profile

Special Awards

Profile

1 followers

Blue meeple

I'm following 0

Large

Rollie de leon


   

Recent Activity


Q

Did Paul's handkerchief heal sick people (Acts 19:11-12)?        

Acts 19:11 - 12

11 At gumawa ang Dios ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo: 12 Ano pa't ang mga panyo o mga tapi na mapadaiti sa kaniyang katawan ay dinadala sa mga may-sakit, at nawawala sa kanila ang mga sakit, at nangagsisilabas ang masasamang espiritu.

Comment 3 Answers 2 Votes Asked April 10 2017
Q

Whose love is Romans 8:35-39 talking about, our love for Christ or His love for us?        

Romans 8:35 - 39

35 Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? 36 Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan.

Comment 1 Answer Asked October 08 2016


Q

Q

Why did God choose Mary to be Jesus's mother?        

Luke 2:1 - 6

1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria.

Comment 3 Answers 2 Votes Asked September 05 2016