Daily emails are temporarily disabled due to a system outage. We apologize for the inconvenience and expect to have them resume by May 30, 2015

2 Corinthians 6:14

The Temple of the Living God

14 Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya: sapagka't anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman?