Daily emails are temporarily disabled due to a system outage. We expect daily emails to resume by July 14th.

2 Corinthians 6:14

The Temple of the Living God

14 Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya: sapagka't anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman?