Lead Me to the Rock

Psalm 61

1 למנצח על נגינת לדוד שמעה אלהים רנתי הקשיבה תפלתי׃ 2 מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני׃ 3 כי היית מחסה לי מגדל עז מפני אויב׃

4 אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה׃ 5 כי אתה אלהים שמעת לנדרי נתת ירשת יראי שמך׃

6 ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דר ודר׃ 7 ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו׃

8 כן אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום׃

Next Book Next Book