God Hears Israel's Groaning

Exodus 2

23 ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה׃ 24 וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב׃ 25 וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים׃

Next Book Next Book