Moses Flees to Midian

Exodus 2

11 ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו׃ 12 ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול׃ 13 ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך׃ 14 ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר׃ 15 וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר׃

16 ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן׃ 17 ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם׃ 18 ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום׃ 19 ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן׃ 20 ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם׃ 21 ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה׃ 22 ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה׃

Next Book Next Book