Priests and Levites Come to Jerusalem

2 Chronicles 11

13 והכהנים והלוים אשר בכל ישראל התיצבו עליו מכל גבולם׃ 14 כי עזבו הלוים את מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה׃ 15 ויעמד לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה׃ 16 ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את לבבם לבקש את יהוה אלהי ישראל באו ירושלם לזבוח ליהוה אלהי אבותיהם׃ 17 ויחזקו את מלכות יהודה ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש׃

Next Book Next Book