Rehoboam Secures His Kingdom

2 Chronicles 11

1 ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם ישראל להשיב את הממלכה לרחבעם׃ 2 ויהי דבר יהוה אל שמעיהו איש האלהים לאמר׃ 3 אמר אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל ישראל ביהודה ובנימן לאמר׃ 4 כה אמר יהוה לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דברי יהוה וישבו מלכת אל ירבעם׃

5 וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה׃ 6 ויבן את בית לחם ואת עיטם ואת תקוע׃ 7 ואת בית צור ואת שוכו ואת עדלם׃ 8 ואת גת ואת מרשה ואת זיף׃ 9 ואת אדורים ואת לכיש ואת עזקה׃ 10 ואת צרעה ואת אילון ואת חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות׃ 11 ויחזק את המצרות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין׃ 12 ובכל עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי לו יהודה ובנימן׃

Next Book Next Book