Treasurers and Other Officials

1 Chronicles 26

20 והלוים אחיה על אוצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים׃ 21 בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי׃

22 בני יחיאלי זתם ויואל אחיו על אצרות בית יהוה׃ 23 לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי׃ 24 ושבאל בן גרשום בן משה נגיד על האצרות׃ 25 ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו ושלמות בנו׃ 26 הוא שלמות ואחיו על כל אצרות הקדשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי האלפים והמאות ושרי הצבא׃ 27 מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית יהוה׃ 28 וכל ההקדיש שמואל הראה ושאול בן קיש ואבנר בן נר ויואב בן צרויה כל המקדיש על יד שלמית ואחיו׃

29 ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה על ישראל לשטרים ולשפטים׃ 30 לחברוני חשביהו ואחיו בני חיל אלף ושבע מאות על פקדת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת יהוה ולעבדת המלך׃ 31 לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד׃ 32 ואחיו בני חיל אלפים ושבע מאות ראשי האבות ויפקידם דויד המלך על הראובני והגדי וחצי שבט המנשי לכל דבר האלהים ודבר המלך׃

Next Book Next Book