Divisions of the Gatekeepers

1 Chronicles 26

1 למחלקות לשערים לקרחים משלמיהו בן קרא מן בני אסף׃ 2 ולמשלמיהו בנים זכריהו הבכור ידיעאל השני זבדיהו השלישי יתניאל הרביעי׃ 3 עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי׃ 4 ולעבד אדם בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני יואח השלשי ושכר הרביעי ונתנאל החמישי׃ 5 עמיאל הששי יששכר השביעי פעלתי השמיני כי ברכו אלהים׃ 6 ולשמעיה בנו נולד בנים הממשלים לבית אביהם כי גבורי חיל המה׃ 7 בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני חיל אליהו וסמכיהו׃ 8 כל אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם׃ 9 ולמשלמיהו בנים ואחים בני חיל שמונה עשר׃ 10 ולחסה מן בני מררי בנים שמרי הראש כי לא היה בכור וישימהו אביהו לראש׃ 11 חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל בנים ואחים לחסה שלשה עשר׃

12 לאלה מחלקות השערים לראשי הגברים משמרות לעמת אחיהם לשרת בבית יהוה׃ 13 ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער׃ 14 ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה׃ 15 לעבד אדם נגבה ולבניו בית האספים׃ 16 לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר׃ 17 למזרח הלוים ששה לצפונה ליום ארבעה לנגבה ליום ארבעה ולאספים שנים שנים׃ 18 לפרבר למערב ארבעה למסלה שנים לפרבר׃ 19 אלה מחלקות השערים לבני הקרחי ולבני מררי׃

Next Book Next Book