David's Song of Thanks

1 Chronicles 16

8 הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו׃ 9 שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאתיו׃ 10 התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃ 11 דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃ 12 זכרו נפלאתיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיהו׃ 13 זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו׃

14 הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו׃ 15 זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃ 16 אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק׃ 17 ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם׃ 18 לאמר לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם׃

19 בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה׃ 20 ויתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר׃ 21 לא הניח לאיש לעשקם ויוכח עליהם מלכים׃ 22 אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו׃

23 שירו ליהוה כל הארץ בשרו מיום אל יום ישועתו׃ 24 ספרו בגוים את כבודו בכל העמים נפלאתיו׃ 25 כי גדול יהוה ומהלל מאד ונורא הוא על כל אלהים׃ 26 כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה׃ 27 הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו׃

28 הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃ 29 הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃ 30 חילו מלפניו כל הארץ אף תכון תבל בל תמוט׃ 31 ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך׃ 32 ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל אשר בו׃ 33 אז ירננו עצי היער מלפני יהוה כי בא לשפוט את הארץ׃ 34 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

35 ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃

36 ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העלם ויאמרו כל העם אמן והלל ליהוה׃

Next Book Next Book