The Ark Placed in a Tent

1 Chronicles 16

1 ויביאו את ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים׃ 2 ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה׃ 3 ויחלק לכל איש ישראל מאיש ועד אשה לאיש ככר לחם ואשפר ואשישה׃

4 ויתן לפני ארון יהוה מן הלוים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל׃ 5 אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע׃ 6 ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית האלהים׃ 7 ביום ההוא אז נתן דויד בראש להדות ליהוה ביד אסף ואחיו׃

Next Book Next Book