Elisha Raises the Shunammite's Son

2 Kings 4

18 ויגדל הילד ויהי היום ויצא אל אביו אל הקצרים׃ 19 ויאמר אל אביו ראשי ראשי ויאמר אל הנער שאהו אל אמו׃ 20 וישאהו ויביאהו אל אמו וישב על ברכיה עד הצהרים וימת׃ 21 ותעל ותשכבהו על מטת איש האלהים ותסגר בעדו ותצא׃ 22 ותקרא אל אישה ותאמר שלחה נא לי אחד מן הנערים ואחת האתנות וארוצה עד איש האלהים ואשובה׃ 23 ויאמר מדוע אתי הלכתי אליו היום לא חדש ולא שבת ותאמר שלום׃ 24 ותחבש האתון ותאמר אל נערה נהג ולך אל תעצר לי לרכב כי אם אמרתי לך׃

25 ותלך ותבוא אל איש האלהים אל הר הכרמל ויהי כראות איש האלהים אתה מנגד ויאמר אל גיחזי נערו הנה השונמית הלז׃ 26 עתה רוץ נא לקראתה ואמר לה השלום לך השלום לאישך השלום לילד ותאמר שלום׃ 27 ותבא אל איש האלהים אל ההר ותחזק ברגליו ויגש גיחזי להדפה ויאמר איש האלהים הרפה לה כי נפשה מרה לה ויהוה העלים ממני ולא הגיד לי׃ 28 ותאמר השאלתי בן מאת אדני הלא אמרתי לא תשלה אתי׃ 29 ויאמר לגיחזי חגר מתניך וקח משענתי בידך ולך כי תמצא איש לא תברכנו וכי יברכך איש לא תעננו ושמת משענתי על פני הנער׃ 30 ותאמר אם הנער חי יהוה וחי נפשך אם אעזבך ויקם וילך אחריה׃ 31 וגחזי עבר לפניהם וישם את המשענת על פני הנער ואין קול ואין קשב וישב לקראתו ויגד לו לאמר לא הקיץ הנער׃

32 ויבא אלישע הביתה והנה הנער מת משכב על מטתו׃ 33 ויבא ויסגר הדלת בעד שניהם ויתפלל אל יהוה׃ 34 ויעל וישכב על הילד וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפו ויגהר עליו ויחם בשר הילד׃ 35 וישב וילך בבית אחת הנה ואחת הנה ויעל ויגהר עליו ויזורר הנער עד שבע פעמים ויפקח הנער את עיניו׃ 36 ויקרא אל גיחזי ויאמר קרא אל השנמית הזאת ויקראה ותבוא אליו ויאמר שאי בנך׃ 37 ותבא ותפל על רגליו ותשתחו ארצה ותשא את בנה ותצא׃

Next Book Next Book