Elisha and the Shunammite Woman

2 Kings 4

8 ויהי היום ויעבר אלישע אל שונם ושם אשה גדולה ותחזק בו לאכל לחם ויהי מדי עברו יסר שמה לאכל לחם׃ 9 ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא עבר עלינו תמיד׃ 10 נעשה נא עלית קיר קטנה ונשים לו שם מטה ושלחן וכסא ומנורה והיה בבאו אלינו יסור שמה׃

11 ויהי היום ויבא שמה ויסר אל העליה וישכב שמה׃ 12 ויאמר אל גחזי נערו קרא לשונמית הזאת ויקרא לה ותעמד לפניו׃ 13 ויאמר לו אמר נא אליה הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת מה לעשות לך היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא ותאמר בתוך עמי אנכי ישבת׃ 14 ויאמר ומה לעשות לה ויאמר גיחזי אבל בן אין לה ואישה זקן׃ 15 ויאמר קרא לה ויקרא לה ותעמד בפתח׃ 16 ויאמר למועד הזה כעת חיה אתי חבקת בן ותאמר אל אדני איש האלהים אל תכזב בשפחתך׃ 17 ותהר האשה ותלד בן למועד הזה כעת חיה אשר דבר אליה אלישע׃

Next Book Next Book