The Last Words of David

2 Samuel 23

1 ואלה דברי דוד האחרנים נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל׃

2 רוח יהוה דבר בי ומלתו על לשוני׃ 3 אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים׃ 4 וכאור בקר יזרח שמש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ׃

5 כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה כי כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח׃ 6 ובליעל כקוץ מנד כלהם כי לא ביד יקחו׃ 7 ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש שרוף ישרפו בשבת׃

Next Book Next Book