2 Samuel 23

The Last Words of David

1 ואלה דברי דוד האחרנים נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל׃

2 רוח יהוה דבר בי ומלתו על לשוני׃ 3 אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים׃ 4 וכאור בקר יזרח שמש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ׃

5 כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה כי כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח׃ 6 ובליעל כקוץ מנד כלהם כי לא ביד יקחו׃ 7 ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש שרוף ישרפו בשבת׃

David's Mighty Men

8 אלה שמות הגברים אשר לדוד ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו על שמנה מאות חלל בפעם אחד׃

9 ואחרו אלעזר בן דדי בן אחחי בשלשה גברים עם דוד בחרפם בפלשתים נאספו שם למלחמה ויעלו איש ישראל׃ 10 הוא קם ויך בפלשתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב ויעש יהוה תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך לפשט׃

11 ואחריו שמא בן אגא הררי ויאספו פלשתים לחיה ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים והעם נס מפני פלשתים׃ 12 ויתיצב בתוך החלקה ויצילה ויך את פלשתים ויעש יהוה תשועה גדולה׃

13 וירדו שלשים מהשלשים ראש ויבאו אל קציר אל דוד אל מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים׃ 14 ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם׃ 15 ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבאר בית לחם אשר בשער׃ 16 ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו מים מבאר בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דוד ולא אבה לשתותם ויסך אתם ליהוה׃ 17 ויאמר חלילה לי יהוה מעשתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגברים׃

18 ואבישי אחי יואב בן צרויה הוא ראש השלשי והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולו שם בשלשה׃ 19 מן השלשה הכי נכבד ויהי להם לשר ועד השלשה לא בא׃

20 ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את האריה בתוך הבאר ביום השלג׃ 21 והוא הכה את איש מצרי אשר מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו׃ 22 אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלשה הגברים׃ 23 מן השלשים נכבד ואל השלשה לא בא וישמהו דוד אל משמעתו׃

24 עשה אל אחי יואב בשלשים אלחנן בן דדו בית לחם׃ 25 שמה החרדי אליקא החרדי׃ 26 חלץ הפלטי עירא בן עקש התקועי׃ 27 אביעזר הענתתי מבני החשתי׃ 28 צלמון האחחי מהרי הנטפתי׃ 29 חלב בן בענה הנטפתי אתי בן ריבי מגבעת בני בנימן׃ 30 בניהו פרעתני הדי מנחלי געש׃ 31 אבי עלבון הערבתי עזמות הברחמי׃ 32 אליחבא השעלבני בני ישן יהונתן׃ 33 שמה ההררי אחיאם בן שרר האררי׃ 34 אליפלט בן אחסבי בן המעכתי אליעם בן אחיתפל הגלני׃ 35 חצרו הכרמלי פערי הארבי׃ 36 יגאל בן נתן מצבה בני הגדי׃ 37 צלק העמני נחרי הבארתי נשאי כלי יואב בן צריה׃ 38 עירא היתרי גרב היתרי׃ 39 אוריה החתי כל שלשים ושבעה׃

Previous Book Next Book