The Feast of Booths

Deuteronomy 16

13 חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך׃ 14 ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך׃ 15 שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר יבחר יהוה כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח׃

16 שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את פני יהוה ריקם׃ 17 איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך׃

Next Book Next Book