The Feast of Weeks

Deuteronomy 16

9 שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות׃ 10 ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך יהוה אלהיך׃ 11 ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם׃ 12 וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החקים האלה׃

Next Book Next Book