Greeting

3 John 1

1 הזקן אל גיוס החביב אשר אני אהב אתו באמת׃

2 חביבי חפצי הוא כי ייטב לך בכל דבר ותחזק כאשר טוב לך בנפשך׃ 3 כי שמחתי למאד כאשר באו אחים ויעידו על אמתך אשר מתהלך באמת אתה׃ 4 אין לי שמחה גדולה מלשמע את אשר בני יתהלכו באמת׃

Next Book Next Book