Final Greetings

2 John 1

12 הרבה לי לכתב אליכם ולא חפצתי בניר ובדיו כי אקוה לבוא אליכם ולדבר פה אל פה למען תהיה שמחתנו שלמה׃

13 בני אחותך הבחירה שאלים לשלומך אמן׃

Next Book Next Book